Konkurs og kreditor

iverksette-tiltak.png

Konkurs innebærer at debitors økonomiske verdier beslaglegges for at de skal gjøres om i penger som fordeles blant kreditorene.  

Skifteretten avgjør om det skal åpnes konkurs.  Skyldner kan begjære konkurs selv, da kalles det å begjære oppbud.  Kreditorene kan begjære konkurs åpnet i skyldners bo.  

Etter skifteloven § 60 skal skyldners bo tas under konkursbehandling dersom skyldner er insolvent.  Insolvent er skyldner når han ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, jfr. Lovens § 61.  Det er to unntak fra dette:

  1. Betalingsudyktigheten er forbigående, jfr. 1 punkt.  «Forbigående» er ikke deffinert i loven. Flertallet mente noen dager eller uker, mindretallet mente noen måneder.  Det er et ganske stort sprik. I praksis vil skifteretten vurdere skyldners situasjon og fastsette om betalingsudyktigheten er forbigående.  Her må vi også huske at begjæringen sendes tingretten, skyldner varsles fra retten, rettsmøte berammes og så på møtedagen skal betalingsudyktigheten fastslås.  Dersom skyldner ikke har betalt i denne perioden vil vel det tale for at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.  
  2. Skyldners eiendeler overstiger hans forpliktelser, insuffisient. Da anses han ikke som insolvent. 

Utlegg i lønn - enda en dom

Denne dommen er veldig illustrerende.

Namsmannen nedla trekk i lønn. Dette ble klaget over først til tingrett og deretter til lagmannsrett.  Lagmannsretten forkastet anken og utleggstrekket ble stående.

Skyldner hadde flere innvendinger.  Det var tre innvendinger vi skal se på her. 

  • spørsmålet om skyldners inntekter
  • spørsmålet om boutgifter
  • spørsmålet om livsoppholdsutgifter.  

Foreldelse av fordringer

Foreldelse – et spøkelse som besøker alle kommunale innfordrere før eller senere.

Foreldelse er i utgangspunktet enkelt. Fristen er 3 år. Den begynner å løpe så snart du kunne kreve betaling. Dersom fristen er løpt ut, kan kreditor ikke kreve betaling. Foreldelse av fordringer stanses ved noen aktive handlinger, purring og telefoner er ikke enav dem.  Det hjelper heller ikke tenke på at man burde gjøre noe.  Du må gjøre ett av de fristavbrytende tiltakene for å faktisk avbryte foreldelsen. 

Les vår artikkel om foreldelse og lær deg hvordan du håndterer dette

Rettspraksis - Utlegg i bolig

Det ble tatt utlegg i bolig.  Utlegget ble opphevet og opphevelsen ble fastholdt av lagmannsretten.

Ved utlegg i bolig tar man utgangspunktet i Tvfbl. § 7-13 hvor det står at ved ekteskap som har vart mer enn 2 år, og boligen er anskaffet under ekteskapet, så legges det til grunn at ektefellene eier en halvdel hver.  Dette er bare et utgangspunkt.  Det er dekningsloven og tvfbl. 7-1, andre ledd som styrer hva en kreditor kan få utlegg i.

Omstridt krav rettslig forliksklage eller stevning

Når man skal begjære utlegg må man ha tvangsgrunnlag for sitt krav, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Vanligvis begjærer man utlegg etter lovens § 7-2,f.  Det er i tilfellene med uimotsagte pengekrav. Da begjærer man utlegg med et skriftstykke som tvangsgrunnlag, f.eks. et inkassovarsel.

Men, dersom kravet er omstridt, kan man ikke bruke et skriftstykke, da må man ha dom for at kravet eksisterer.  Her er det to veger, forliksråd eller stevning for tingretten.

Tvangsfullbyrdelse av misligholdt husleie

Krav på husleie er et vanlig krav og i utgangspunktet et krav uten tvangsgrunnlag.  Ved tvangsinnfordring må man via begjæring om utlegg med skriftstykke som tvangsgrunnlag eller dom i forliksråd.  Altså et helt vanlig krav som skal kreves inn.

Men, Husleie er et klassisk eksempel på at løpende tjenester kan opphøre hvis den betaling for levert tjeneste uteblir.  Dette er det samme som for andre typer krav med løpende tjenesteytelse, for eksempel SFO og Kulturskole.  I alle slike forhold med løpende tjenester oppstår spørsmålet om man skal stanse ytelsen dersom betaling uteblir. 

Flytende bo

Borgarting Lagmannsrett har behandlet en sak om utlegg mot et flytende bo.

Avdøde hadde gjenlevende ektefelle og arvinger.  Boet var ikke overtatt til privat skifte og ektefellen hadde ikke tatt det boet over i uskiftet bo.  Det var utstedt preklusivt proklama, og det hadde blitt meldt inn ca 14 millioner i krav til boet.  Boet hadde ikke midler til å dekke kravene og det ble derfor heller ikke åpent offentlig skifte.