Jus

Utlegg i lønn - enda en dom

Denne dommen er veldig illustrerende.

Namsmannen nedla trekk i lønn. Dette ble klaget over først til tingrett og deretter til lagmannsrett.  Lagmannsretten forkastet anken og utleggstrekket ble stående.

Skyldner hadde flere innvendinger.  Det var tre innvendinger vi skal se på her. 

  • spørsmålet om skyldners inntekter
  • spørsmålet om boutgifter
  • spørsmålet om livsoppholdsutgifter.  

Rettspraksis - Utlegg i bolig

Det ble tatt utlegg i bolig.  Utlegget ble opphevet og opphevelsen ble fastholdt av lagmannsretten.

Ved utlegg i bolig tar man utgangspunktet i Tvfbl. § 7-13 hvor det står at ved ekteskap som har vart mer enn 2 år, og boligen er anskaffet under ekteskapet, så legges det til grunn at ektefellene eier en halvdel hver.  Dette er bare et utgangspunkt.  Det er dekningsloven og tvfbl. 7-1, andre ledd som styrer hva en kreditor kan få utlegg i.

Omstridt krav rettslig forliksklage eller stevning

Når man skal begjære utlegg må man ha tvangsgrunnlag for sitt krav, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Vanligvis begjærer man utlegg etter lovens § 7-2,f.  Det er i tilfellene med uimotsagte pengekrav. Da begjærer man utlegg med et skriftstykke som tvangsgrunnlag, f.eks. et inkassovarsel.

Men, dersom kravet er omstridt, kan man ikke bruke et skriftstykke, da må man ha dom for at kravet eksisterer.  Her er det to veger, forliksråd eller stevning for tingretten.