Nyheter

Omstridt krav rettslig forliksklage eller stevning

Når man skal begjære utlegg må man ha tvangsgrunnlag for sitt krav, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Vanligvis begjærer man utlegg etter lovens § 7-2,f.  Det er i tilfellene med uimotsagte pengekrav. Da begjærer man utlegg med et skriftstykke som tvangsgrunnlag, f.eks. et inkassovarsel.

Men, dersom kravet er omstridt, kan man ikke bruke et skriftstykke, da må man ha dom for at kravet eksisterer.  Her er det to veger, forliksråd eller stevning for tingretten.

Flytende bo

Borgarting Lagmannsrett har behandlet en sak om utlegg mot et flytende bo.

Avdøde hadde gjenlevende ektefelle og arvinger.  Boet var ikke overtatt til privat skifte og ektefellen hadde ikke tatt det boet over i uskiftet bo.  Det var utstedt preklusivt proklama, og det hadde blitt meldt inn ca 14 millioner i krav til boet.  Boet hadde ikke midler til å dekke kravene og det ble derfor heller ikke åpent offentlig skifte.

Nye parkeringsregler

Vi har fått nye forskrifter om parkering. Den ene gjelder vilkårsparkering og heter:

«Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer» (parkeringsforskriften) av 18.03.16 nr. 260

Denne gjelder altså for vilkårsparkering, jfr. forskriftens § 3.  Vilkårsparkering er definert i forskriftens § 2 bokstav a som lyder:

«I denne forskriften forstås med:

a)

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.»

Det er nå felles regler for parkering mot betaling på offentlig og private parkeringsplasser.  Krav etter denne bestemmelsen er alminnelige pengekrav.  De har ikke legalpant eller lovbestemt tvangsgrunnlag for utlegg. Det vises til forskriftens § 37, 5 ledd.  Det kan kreves vanlige inkassogebyr ved innkrevingen.

Vegtrafikklovens bestemmelser om bøter ved overtredelse av vegtrafikkloven gjelder fortsatt.  Her er det også vedtatt en relativt ny forskrift.

«Forskrift om offentlig parkeringsgebyr» av 18.03.2016 nr. 261.

Denne forskriften gjelder ved overtredelse av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger på veg åpen for alminnelig ferdsel, jfr. trafikkreglene § 1. Etter denne forskriftens § 6, gjelder reglene i vegtrafikklovens § 38 ved innkreving.  Etter vegtrafikklovens § 38 er disse gebyrene sikret ved lovpant i bilen og har tvangsgrunnlag for utlegg.  Betalingsfristen for disse gebyrene er 3 uker, og dersom gebyret ikke betales, økes gebyret med 50 %, jfr. forskriftens § 5.  Her er det ikke adgang til å kreve vanlige inkassogebyrer i tillegg til forhøyelsen, jfr. forskriftens § 6.