Rettslig innkreving

Bud ved tvangssalg av eiendom

Ved tvangssalg av eiendom skal saksøker begjære et bud stadfestet, jfr. Tvfbl. § 11-28, 1 ledd.

I § 11-28, 2 ledd er det bestemt at det må være saklig grunn dersom man begjærer et annet bud stadfestet enn det høyeste.

Begjæring om fravikelse av eiendom under tvangssalg

Ved tvangssalg hender det at eier vanskelig gjør salget. Da har man hjemmel i Tvfbl. § 11-14til å begjære at eier må flyttes fra eiendommen.
I en sak fra Agder lagmannsrett har vi et godt eksempel på når den bestemmelsen kan få anvendelse.