Foreldelse av fordringer

Foreldelse – et spøkelse som besøker alle kommunale innfordrere før eller senere.

Foreldelse er i utgangspunktet enkelt. Fristen er 3 år. Den begynner å løpe så snart du kunne kreve betaling. Dersom fristen er løpt ut, kan kreditor ikke kreve betaling. Foreldelse av fordringer stanses ved noen aktive handlinger, purring og telefoner er ikke enav dem.  Det hjelper heller ikke tenke på at man burde gjøre noe.  Du må gjøre ett av de fristavbrytende tiltak for å faktisk avbryte foreldelsen.  Vi går gjennom foreldelse og lærer deg hvordan du håndterer dette.

Reglene om foreldelse er gitt i foreldelsesloven, Lov om foreldelse av fordringer 18.05.1979 nr. 18.  

I noen lover er det gitt egne regler om foreldelse, for eksempel skattebetalingsloven og da går disse reglene foran regler i foreldelsesloven ved kollisjon. Foreldelsesloven skal følges dersom slike særlover ikke har bestemmelser som regulerer det aktuelle forhold.

For kommunale krav og avgifter er det ikke gitt spesielle regler om foreldelse.

 

Bakgrunn for foreldelsesreglene

Foreldelsesreglene er begrunnet i at når det har gått lang tid så skal man la forholdet ligge, Staus Quoe prinsippet.  Dette er for at skyldner skal beskyttes mot at gamle uoppgjorte fordringer blir krevd inn.  Reglene om foreldelse gir kreditor en handlingsimpuls slik at han påser at gamle forhold blir gjort opp. 

Skyldneren må ikke være i god tro, dvs. ikke kjenne til forpliktelsen eller tro at den er gjort opp, for at et krav skal foreldes.  Krav foreldes uansett om skyldneren vet om at han er forpliktet eller ikke.

Et krav foreldes etter at en frist er løpt ut.  I løpet av fristen må det foretas fristavbrytende tiltak for å stanse foreldelsen.  Dersom slike tiltak ikke er satt i verk vil foreldelse inntre når fristen er løpt ut.  

 

Starttidspunkt for foreldesesfristen

Hovedregelen om foreldelsesfristens utgangspunkt er gitt i foreldelseslovens § 3,  Her fremgår det at hovedregelen er at foreldelsesfristen starter å løpe fra det tidspunkt da kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse.  Ved mislighold starter foreldelsen å løpe når mislighold er inntrådt.  For kommuner vil dette i praksis si at foreldelsesfristen starter å løpe fra forfallstidspunktet på fakturaen. 

 

Foreldesesfristens lengde

Foreldelsesfristen er i hovedregel 3 år.  Det vises til lovens § 2.

I foreldelseslovens § 4 - § 9 er det gitt egne frister for spesielle krav:

 • Bankinnskudd foreldes 20 år etter at det er gitt meldning etter finansavtalelovens § 23
 • Fordring hvor det er utstedt gjeldsbrev foreldes etter 10 år
 • Pensjon, føderåd etc. som utbetales med bestemte mellomrom foreldes 10 år etter at siste   ytelse ble sendt.
 • Kausjonisters forpliktelse foreldes samtidig med foreldelse av hovedfordringen.  Det har ikke betydning om garantiansvaret ikke kan gjøres gjeldende før betaling er forgjeves forsøkt innfordret hos hovedskyldner.
 • Dersom et krav er mot flere skyldnere og en gjør opp kravet før hans forpliktelse er foreldet, er foreldelsesfristen 1 år for regresskravet mot medskyldner.
 • Krav på skadeerstatning foreldes 3 år etter at man fikk kunnskap eller burde skaffet seg kunnskap om skaden.

Tilleggsfrister

I lovens § 10 - § 13 er det gitt egne regler om tilleggsfrister.  

 • Dersom kreditor ikke har gjort kravet gjeldende fordi han ikke visste om det, foreldes kravet tidligst 1 år etter at han fikk eller burde fått kunnskap om kravet. 
 • Foreldelse inntrer 1 år etter at hindringen er opphørt dersom kreditor ikke kan avbryte foreldelsen på grunn av lov. 
 • Dersom skyldner ikke har hjemting i Norge avbrytes foreldelse 1 år etter at kreditor fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at skyldneren igjen har hjemting i Norge eller at foreldelse må avbrytes etter § 23.
 • Det lengste fristen kan forelenges etter § 10 med mer enn 10 år.
 • Krav som springer ut av et straffbart forhold kan fremmes i en straffesak selv om foreldelsesfristen er løpt ut, jfr. § 11.
 • Umyndiges krav mot vergen foreldes tidligst 1 år etter at vervet har opphørt, jfr. § 12
 • Proklama el.l. utstedt før foreldelse innebærer at krav ikke foreldes før fristen i proklamaet er løpt ut.  Krav som er meldt i tide foreldes ikke før 1 år er gått etter at meldefristen er løpt ut.

 

Avbrudd av foreldelse

Erkjennelse

Erkjennelse avbryter foreldelse, jfr. § 14.  Erkjennelsen må være utrykkelig og overfor kreditor. Eksempler på erkjennelse er:

 • Skrive under en betalingsavtale
 • Be om betalingsavtale
 • Si eller skrive til kreditor at man skylder pengene
 • Betale renter på hele kravet
  • Avdrag er ikke erkjennelse av mer enn avdraget

Erkjennelsen må skje overfor kreditor.  At skyldner sier overfor tredjemann, både muntlig og skriftlig, at han er forpliktet avbryter således ikke foreldelse.

Kreditor får en ny frist som tilsvarer den opprinnelige fristen når foreldelsen avbrytes ved erkjennelse.  Det vises til lovens § 20.  For vanlige krav vil da foreldelsesfristen være 3 år.

Rettslige skritt

Rettslige skritt avbryter foreldelse.  Det vil si at stevning for retten avbryter foreldelsesfristen, jfr. § 15.  Det løper ingen foreldelsesfrist så lenge saken behandles i rettsvesenet., jfr. § 21.Ny frist blir 10 år fra dommen er avsagt.

Dersom saken ikke realitetsbehandles får foreldelseslovens § 22 anvendelse. Da får kreditor en ny frist på ett år etter at saken er avsluttet.  

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse avbryter foreldelse.  Det er begjæringen som avbryter foreldelse og den må ha kommet til rett instans.  Dersom kommunen kan holde utleggsforretningen selv, avbrytes foreldelsen når forretningen er brammet.  Ved nedleggelse av trekk i lønn avbrytes foreldelsen når pålegg om trekk gis til arbeidsgiver.

Det er begjæring om tvangsfullbyrdelse om avbryter foreldelse.  Hva slags type tvangsfullbyrdelse, for eksempel utlegg eller tvangssalg, spiller ingen rolle.

Det løper ingen foreldelsesfrist så lenge tvangsfullbyrdelsen pågår.  Ny frist ved tvangsfullbyrdelse er 10 år regnet fra slutningen av forretningen. Ved utleggsforretning regnes avslutningen når namsboken er underskrevet. Ved tvangssalg er det tvil om slutningen er stadfestelseskjennelsen, fordelingskjennelsen eller utbetalingstidspunktet som er rett utgangspunkt.  Det har i praksis liten betydning for kommuner.    

I noen tilfeller blir ikke saker realitetsbehandlet. Det kan være at saken avvises fordi vilkårene for tvangsfullbyrdelse ikke er oppfylt, f.eks. at det ikke er varslet riktig.  I slike tilfeller får foreldelseslovens § 22 anvendelse. Den vil da gi kreditor ny frist på ett år etter at saken er avsluttet.

Konkurs

Konkurs avbryter foreldelsen, jfr. Lovens § 18.  Det er når begjæringen kommer til tingretten at foreldelsen avbrytes.  Så lenge konkursbehandlingen pågår, løper ingen foreldelsesfrist.

Anmeldelse av krav i konkursbo stanser også foreldelse.

Blir fordringen anerkjent i boet løper ny frist på 10 år fra slutning av boet.

 

Avbrudd av ny foreldesesfrist

Ny foreldelsesfrist avbrytes på samme måte som ovenfor.

 

Virkning av foreldelse

Kreditor kan ikke kreve oppgjør og han kan ikke tvangsforfølge kravet. Krav som springer ut av samme rettsforhold kan motregnes.