Nye regler 2019

Godt nytt år!

2018 ebbet ut for noen dager siden, før jul var det flere saker i media om hvor galt det kan gå når inkassoen utføres av inkassobyrå. Det ble vist til eksempel om krav på 20 øre som ble sendt til namsmannen med krav om tvangsfullbyrdelse, konsekvensen ble at kravet mot skyldneren vokste til et uforholdsmessig høyt beløp etter at inkassobyråets salær ble lagt til. Dette ville aldri hendt dersom kreditor selv hadde stått for innkrevingen. Ingen behandler sine kunder på den måten!

En annen side som det dessverre ikke ble skrevet om er at dette også er sløsing av samfunnets ressurser. Namsmannen må behandle alle disse saken. Selv om namsmannens kostnader dekkes av omkostningen, er det ikke riktig bruk av samfunnets tid og krefter å tvangsinnfordre 20 øre.

I romjulen kom en ny artikkel i aftenposten. Her var det en fastlege som ble sjokkert over hvordan hans pasient ble behandlet, artikkelen kan du lese her

Vi i Kommunesystemer har lenge jobbet for at flere skal inndrive inn sine egne pengekrav. Vi mener at egeninkasso er fordelaktig for kreditor, billigst for skyldner og mest effektivt for samfunnet. La oss sammen jobbe for et godt egeninkassoår i 2019.

Denne diskusjonen har medført to ting. For det første er det satt ned et utvalg i justisdepartementet som skal gjennomgå inkassoloven. Utvalget består av medlemmer fra departementet og inkassobransjen. Både vi i Kommunesystemer og NKK har tatt opp med departementet at også noen fra egeninkassobransjen burde vært oppnevnt som medlemmer. Det har departementet avslått. Vi kan bare undre oss over det.

Det andre som har skjedd er at staten selv har gått igjennom rettsgebyrloven og vurdert om de omkostninger som påløper ved begjæring om tvangsfullbyrdelse er riktige. Denne vurderingen har ført til betydelige endringer.

Det er noen områder hvor det ikke er noen endringer

 • Inkassosatsen er ikke endret og den er fortsatt kr 700

 • Inkassoloven, inkassoforskriften og forskriften om inkassosatsen er ikke endret. Det vil si at salær for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordringen ikke endres. Du får altså kr 70 for inkassovarsel og kr 210 for betalingsoppfordring

 • Det er ingen endring vedrørende konkursbegjæring

 • Omkostninger ved å begjære utlegg er uendret 1,7 ganger rettsgebyret. Det kan fortsatt ikke kreves salær for å skrive en forliksklage

 • Tvangsdekning finansielle instrumenter, tvfbl. kap 10

 • Man kan fortsatt kreve salær for å skrive begjæring om tvangsfullbyrdelse

Endringer med virkning fra 01.01.2019

 • Forsinkelsesrenten er endret til 8,75 %

 • Rettsgebyret er endret til kr 1 150,-

 • Omkostningene for å sende forliksklage er nå 1,15 ganger rettsgebyret

 • Omkostningene ved å begjære tvangssalg av løsøre er 1,25 ganger rettsgebyret for å begjære og i tillegg 2,2 ganger rettsgebyret når tvangsdekdingen er gjennomført. Se Rettsgebyrloven § 14, 2 ledd og tvfbl. kap 8.

 • Omkostningene ved å begjære tilbakelevering av slagspantegjenstand er nå 1,25 ganger rettsgebyret og i tillegg 2,2 ganger rettsgebyret når tilbakeleveringen er gjennomført. Se Rettsgebyrloven § 14, 3 ledd og tvfbl. kap 9

 • Omkostningene ved å begjære tvangssalg av realregistrert formuesgode, herunder tvangssalg av fast eiendom er nå 1,1 ganger rettsgebyret for å begjære og 6,3 ganger rettsgebyret når det er fattet beslutning om tvangssalg. Se Rettsgebyrloven §14, 5 ledd og tvfbl. kap 11 og 12.

 • Omkostninger ved å begjære annen tvangsfullbyrdelse, tvfbl. § 13 er nå 2,1 ganger rettsgebyret for begjæring og 2 ganger rettsgebyret ved gjennomføring av tvangsfullbyrdelsen. Se Rettsgebyrloven § 14, 6 ledd.

 • Unntak for fravikelse etter kap. 13 omkostningen utgjør 1,25 ganger rettsgebyret ved begjæring og 1,35 ganger rettsgebyret ved gjennomføring. Se rettsgebyrloven § 14, 7 ledd

 • Omkostning ved annen tvangsfullbyrdelse er 2,1 ganger rettsgebyret, jfr. rettsgebyrloven § 14, 8 ledd.

Som det fremgår har reglene for hvordan man beregner omkostninger blitt betydelig endret. I det alt vesentlige medfører endringene at det er blitt billigere å begjære tvangsfullbyrdelse. Det er en god utvikling.

Vi har laget en oppdatert oversikt over salær, omkostninger og hjemler