Omstridt krav rettslig forliksklage eller stevning

Når man skal begjære utlegg må man ha tvangsgrunnlag for sitt krav, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Vanligvis begjærer man utlegg etter lovens § 7-2,f.  Det er i tilfellene med uimotsagte pengekrav. Da begjærer man utlegg med et skriftstykke som tvangsgrunnlag, f.eks. et inkassovarsel.

Men, dersom kravet er omstridt, kan man ikke bruke et skriftstykke, da må man ha dom for at kravet eksisterer.  Her er det to veger, forliksråd eller stevning for tingretten.

Forliksrådsbehandling følger reglene i tvistelovens kapittel 6, og det er hovedregelen at en sak skal behandles i forliksrådet før den eventuelt behandles i det ordinære rettsapparatet.

Rettslig forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der skyldner bor.  Innholdet i en forliksklage er angitt i lovens § 6-3.  Man kan levere forliksklage muntlig til forliksrådet, men det normale er å levere den skriftlig.  En forliksklage skal inneholde

  • Forliksråd
  • Navn og adresse på partene, eventuelt deres stedfortredere
  • Kravet som gjøres gjeldende, og en påstand for det krav man vil ha dom for
  • Begrunnelse for kravet.
  • Man bør vedlegge relevante dokumenter for kravet, f.eks. faktura, inkassovarsel og betalingsoppfordringen.

Hovedregelen er som sakt at forliksrådet må behandle en tvist før den eventuelt går videre til tingretten.  I annet ledd i § 6-2 har man unntak fra dette. Det er dersom tvistesummen er over kr 125 000 og begge parter er representert med advokat.  I så fall kan man ta ut stevning direkte til tingretten.  En stevning kan ikke sendes før man har varslet om søksmål, jfr. tvistelovens § 5-2.  Varselet må gi opplysninger om kravet og grunnlaget for kravet.  Man må oppfordre den annen part om å ta stilling til kravet.  Hovedregelen er at et varsel om søksmål skal sendes på papir.  Men man kan sende det elektronisk hvis det er avtalt (begge parter er representert ved advokat) eller hvis partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig kommunikasjon vanligvis skjer elektronisk.