Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling

Behold-alle-gebyrene.png

Det hender fra tid til annen at kommunen får inn for mye penger. Det kan være at en person betaler både regningen og inkassovarselet.  Det hender også at for mye innbetalt skyldes at kommunen har gjort feil i beregningen av et krav.  Da oppstår spørsmålet om kunden har krav på en rentegodtgjørelse fra kommunen ved tilbakebetalingen av det overskytende.

Tradisjonelt er det lagt til grunn at det må foreligge en hjemmel for at kommunen skal ha en renteplikt.  Eksempler på slike hjemler er skattebetalingsloven som sier at for mye innbetalt skatt skal betales tilbake med renter, jfr. skattebetalingslovens § 11-3 og § 11-4.  

Et annet eksempel på at kommunen kan ha plikt til å yte renter ved tilbakebetaling er dersom tilbakebetalingen skyldes dom i rettssak.  Når kundens krav er fastslått av retten, vil retten også fastsette et betalingstidspunkt og renter løper fra det tidspunktet.  I dommen kan det også bli fastsatt en rentegjodtgjørelse dersom kommunen har disponert pengene lenge.  

Ved vanlige pengekrav foreligger det imidlertid ikke en lovhjemmel som pålegger renteplikt.  Det tradisjonelle utgangspunkt er dermed at kommunen ved vanlig tilbakebetaling ikke beregner en rentegodtgjørelse til kunden for tiden det har vært for mye innbetalt.  

I rettspraksis er det imidlertid lagt til grunn at man etter erstatningsrettslig tenking, skal ha erstattet renter i tilfeller hvor penger ikke har vært til disposisjon. Dvs at kommunen må vurdere om kunden som skal ha pengene tilbake, bør få et vederlag fordi kommunen har hatt pengene til disposisjon.  Altså som en erstatning til ham fordi han ikke har hatt pengene til disposisjon.

I tilfeller der retten har kommet til at det bør ytes en rentegodtgjørelse, har den ikke lagt forsinkelsesrenter til grunn. Her ser det ut til at man har lagt til grunn bankrente, dvs. innskuddsrente og ikke lånerente.

Rettspraksis har lagt til grunn for om renter skal beregnes ved tilbakebetaling, at man må foreta en helhetsvurdering av om den som skal ha pengene tilbake, bør få erstattet sitt rentetap.  Momenter som i en slik vurdering kan ha betydning er blant annet hvem som kan bebreides at det er betalt inn for mye, hvor lenge kommunen har hatt pengene, og om kommunen burde ha betalt tilbake tidligere.  

Normalt skal kommunen ikke yte rentegodtgjørelse ved tilbakebetalinger.  Det er i de spesielle tilfeller man kan vurdere å gjøre det.