Retten til salær ved bruk av elektronisk varsling

Telefon.jpg

Sommeren 2016 ble det innført såkalt teknologinøytralitet vedr. varsler i forbindelse med innfordring og tvangsfullbyrdelse av pengkrav.  Flere bestemmelser ble endret eller det ble laget nye, f.eks. inkassoloven § 3a og tvangsfullbyrdelseslovens § 1-10.  Kort oppsummert sier bestemmelsen at dersom loven gir anvisning på at et varsel skal være skriftlig, så kan varslet likevel sendes elektronisk.

 

Lovendringen tar ikke stilling til hvilken type elektronisk plattform som skal brukes. I prinsippet er alle plattformer i og for seg akseptable.  Det vil si at loven stiller ikke krav til at varslene skal sendes på e-post, eller til en offentlig postkasseleverandør, f.eks. Digipost.  også andre plattformer kan brukes, i prinspippet kan f.eks. snapchat brukes, selvom det kan virke litt rart og kanskje ikke oppfyller andre krav loven stiller.

 

Denne gangen skal vi ikke direkte ta opp spørsmålet om plattform.  Vi skal se på spørsmålet om man kan kreve samme salær for så sende varsler elektronisk som man kan kreve når varslene sendes i papirform.  Svaret er et rungende JA.  Det er de samme reglene som gjelder.  har du sendt et inkassovarsel på papir, kan du kreve 1/10 av inkassosatsen (for tiden kr 70).  Du kan kreve det samme dersom du velger å varsle elektronisk.  Sånn er det.

 

MEN: Elektroniske varsler har ett vilkår i tillegg til vilkårene om innhold som må oppfylle.  Varslet må være sendt på en betryggende måte.

 

Med betryggende måte siktes det til at det må være tilstrekkelig sikkerhet for at meddelelsen kommer frem, ikke hvorvidt meddelelsen er sendt på en måte som er betryggende personvernmessig eller på annen måte. Lovens skriftlighetskrav vil dermed være oppfylt ved oversendelse per e-post, forutsatt at avsenderen har tilstrekkelige holdepunkter for at den aktuelle e-postadressen brukes av mottakeren.  

 

Vilkåret «betryggende måte» er nytt og det er ikke blitt prøvet i retten.  Det er derfor usikkert hva det innebærer i praksis.  Uansett er vilkåret oppfylt dersom skyldner faktisk har fått varslet og satt seg inn i det.