4-18 varsel

Litt om frister

LItt om frister Frister er ofte noe som er slitsomt. Man må overholde dem, eller så mister man muligheter. Den fristen alle innkrevere kjenner til er foreldelsesfristen. Den er på tre år, og når fristen er løpt ut, så er mulighetene til å få dekning små. Denne fristen har vi skrevet om før, og vil antagelig gjøre det igjen, men ikke nå. Her skal jeg si noe om noen andre frister. Betalingsfrister:

Dette er en frist skyldner har. Han må betale innen fristens utløp. For oss som er innkrevere er det en interessant frist fordi vi ikke kan sette iverk tiltak før fristen er utløpet. Eksempelvis kan vi ikke sende betalingsoppfordring før fristen i et inkassovarsel er løpt ut. Dersom vi har gitt utsettelse på betaling vil man ikke kunne starte innkrevingen før fristen i utsettelsen er løpt ut. I hovedregel kan man ikke sette igang innkreving i det hele tatt før kravet er forfalt. Det vil si at selvom man vet at kravet vil bli misligholdt eller er veldig sikker på det, så har fortsatt debitor ikke misligholdt og da kan man ikke sette i verk misligholdsbeføyelser.

Fristen for utløp av virkningen av varsel etter Tvfbl. § 4-18

Betalingsfristen for skyldner er minimum 14 dager. men det er også en frist for kreditor. Tvangsgrunnlaget mister sin tvangskraft når det er gått ett år. Dersom det er gått ett år eller mer, må man sende et nytt 4-19 varsel for at tvangsgrunnlaget skal få tvangskraft igjen. Det er bare tvangskraftige tvangsgrunnlag som kan begjæres tvangsfullbyrdet. 6 månedersfristen for betalingsoppfordringer Det er to frister her. Den ene gjelder retten til å kreve gebyrer for flere varsler. Dersom det er gått 6 måneder fra siste gang man sendte et varsel og krevde gebyr etter inkassoforskriften, så kan man sende en ny runde med varsler og kreve gebyr for de nye i tillegg til de gamle. Det følger av inkassoforskriftens § 1-3, andre ledd. Her må vi imidlertid huske på at loven bare gir rett til å få dekket nødvendige kostnader til innkrevingen. Flere runder med varsler i samme krav uten å sette igang rettslig innkreving, er ikke sikkert innenfor kravet nødvendig. Den andre fristen vedr. betalingsoppfordringer er gitt i inkassolovens § 11, 2 ledd. Her fremgår det at inkassator må sette iverk rettslig skritt innen 6 måneder etter at betalingsoppfordringen er sendt. Hvis han ikke gjør det må han sende ny betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist før rettslig skritt settes iverk. Denne bestemmelsen gjelder inkassator. Det vil si inkassobyråer. Bestemmelsen gjelder ikke ved egeninkasso. Det følger av lovens § 7, og av at § 11 konkret nevner inkassator, jfr. også lovens § 2.

Søksmålsfrist

I noen tilfeller er det frist for å gå til søksmål. Et eksempel på en slik frist er gitt i tvistelovens § 6.-14. Søksmål skal varsles jfr. Tvistelovens § 5-2. Den som blir varslet må innen rimelig tid svare på varselet og eventuelt fremme sine påstander. Den som gir varselet må vente til rimelig tid har gått. Det er imidlertid ikke noen siste frist for når stevning må inngis etter at rimelig tid er gått

Klagefrist ved tvangsfullbyrdelse

En beslutning i tingretten eller namsapparatet kan det klages på. Tvfbl. § 7-26: Klage ved utlegg Det kan klages helt frem til tvangsdekning er begjært. Ved utleggstrekk kan det klages i hele trekkperioden. Men det er en måneds klagefrist etter at forretningen er avholdt, når det gjelder valg av utleggsgjenstand. Klage ved beslutning av tingretten: Tvistelovens kap. 29 om anke til lagmannsretten. Fristen er i hovedregel 1 måned.