Livsopphold

Standardiserte satser for livsopphold - ny forskrift

Det er vedtatt ny forskrift om standardiserte satser for livsopphold. Disse satsene skal brukes ved fastsetting av størrelsen påutleggstrekk. Forskriften heter: Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning, 13.06.14 nr. 724. Den trer i kraft fra og med 1.7.14.

Overgangsreglene er enkle. De nye satsene skal brukes ved fastsetting av trekk etter 1.7.14. Bestemmelsene i forskriften får heller ikke anvendelse ved endring av trekk etter tvangsfullbyrdelseslovens §5-16 og §7-23 når trekket er fastsatt før ikrafttredelsesdatoen. Se forskriftens §8.

Forskriften formål er å gi et felles utgangspunkt ved vurdering av hva som trengs til underhold av skyldneren og hans husstand. Et trekk kan som kjent bare nedlegges dersom det er nok igjen til livsopphold, etter forskuddstrekk for skatt og trekkpålegget. Se dekningslovens §2-7.

Opplegget etter forskriften er at man legger sammen følgende punkter:

  • Forskuddstrekk
  • Livsoppholdsatsen for den konkrete skyldner
  • Boligutgifter

Trekket kan settes til et beløp som tilsvarer det lønnen overstiger summen av punktene ovenfor.

Forskuddstrekk er det faktiske trekk som gjennomføres, uansett om det er fastsatt av skattemyndighetene uten at skyldner er blitt spurt, eller om det er fastsatt etter innspill fra ham.

I forskfriftens §3, 3 ledd er det bestemt hva som skal regnes med som boligutgifter. Bestemmelsen lyder:

Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter. 

Livsoppholdssatsene er fastsatt til: 

a) kr 7 890 for enslig skyldner, 

b) kr 6 680 for skyldner som er gift eller samboer, 

c) kr 13 360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer. 

Satsene ovenfor skal brukes ved fastsetting av livsopphold ved utleggstrekk. Det følger av §2 om anvendelse av satsene. Imidlertid kan satsene fravikes i konkrete saker hvor satsen med rimelighet kan fravikes. Det stilles krav til en konkret begrunnelse for avvik fra satsene.

Men i noen tilfeller er det ogsåbarn i en husholdning. For hvert barn som skyldneren har underholdsplikt for etter barneloven §68, gjøres det et tillegg i satsen per måned på:

a) kr 2 365 for barn som ikke har fylt 6 år, 

b) kr 3 135 for barn mellom 6 og 10 år, 

c) kr 3 960 for barn fra 11 år og mer.

Tillegget inkluderer alminnelige forbruksutgifter. Barnets andel av boligutgifter og utgifter til barnepass, herunder utgifter til barnehage og skolefritidsordning, er ikke inkludert. Nødvendige utgifter til dette vil da i tillegg redusere trekkets størrelse.

Fra og med person nr. 4 i husstanden skal fradraget reduseres med 20 %. Fradraget skal skje i tillegget for det yngste barnet.

Det siste man må ta hensyn til er at det skal gis et negativt tillegg for samvær med barn. Tillegget gis for samværsklassene 1-4. tilleggene utgjør:

 a) for samværsklasse 1:

-kr 200 for barn som ikke har fylt 6 år 

-kr 291 for barn mellom 6 og 10 år 

-kr 350 for barn mellom 11 og 14 år 

-kr 412 for barn fra 15 år og mer 

b) for samværsklasse 2: 

-kr 664 for barn som ikke har fylt 6 år 

-kr 962 for barn mellom 6 og 10 år 

-kr 1 161 for barn mellom 11 og 14 år 

-kr 1 365 for barn fra 15 år og mer 

c) for samværsklasse 3: 

-kr 926 for barn som ikke har fylt 6 år 

-kr 1 342 for barn mellom 6 og 10 år 

-kr 1 619 for barn mellom 11 og 14 år 

-kr 1 904 for barn fra 15 år og mer 

d) for samværsklasse 4: 

-kr 1 163 for barn som ikke har fylt 6 år 

-kr 1 685 for barn mellom 6 og 10 år -kr 2 032 for barn mellom 11 og 14 år

-kr 2 390 for barn fra 15 år og mer. 

Samværsklassene er hjemlet i forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot §9 femte ledd.