Trekk i lønn

Rettspraksis trekk i lønn

Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-1, 2 ledd er hovedregelen om hva man kan ta utlegg i. Her står det at det kan tas utlegg i ethvert formuesgode som tilhører skyldner og som det etter dekningsloven kan tas beslag i. Det fremgår også at man kan nedlegge trekk i skyldners lønn til dekning av kavet. Hvordan utleggstrekk tas i praksis er regulert i Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-21, men det er dekningslovens § 2-7 som sier hvor mye man kan ta i lønnstrekk. Her står det: Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn (63) etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand

Trekk i enkeltsaker må fastsettes etter en konkret vurdering av husstandens behov. Nå er det regulert i egen forskrift hva som skal legges til grunn ved fastsetting av kostnader til livsopphold. Det er imidlertid fortsatt tvil hvor mye som må settes av til boutgifter. Dette spørsmålet ble behandlet i en sak for Frostating lagmannsrett. Om dette sier tingretten og som lagmannsretten er enig i:

Namsmannen har lagt til grunn at klager har utgifter til husleie med kr 5.000 og strøm med kr 2.000 per måned. Klager deler bolig med huseier og det dreier seg om en eldre bolig i utkantstrøk. Namsmannen har dermed vurdert at rimelige boutgifter vil være kr 3.500 med tillegg av strøm som faller inn under livsoppholdssatsen. Retten er enig i denne vurderingen og viser til at klager ikke har lagt fram dokumentasjon på at hun har egen leilighet. Videre vises til rettspraksis og juridisk litteratur på området hvor det går fram at beløpet som kan settes av til boutgifter ikke nødvendigvis er skyldnerens faktiske utgifter, men den leiekostnad som er rimelige ut fra forholdene og leiemarkedet på stedet.

Her står det altså rett ut: Det er ikke de faktiske boutgifter som skal legges til grunn, men rimelige leiekostnader i leiemarkedet på stedet der skyldner bor. Leiekostnadene må også hensynta husstandens størrelse. Du kan lese hele kjennelsen her: https://lovdata.no/dokument/LFSIV/avgjorelse/lf-2015-160114?userID=46759¬ificationKey=406400b29346759