Tvangssalg

Bud ved tvangssalg av eiendom

Ved tvangssalg av eiendom skal saksøker begjære et bud stadfestet, jfr. Tvfbl. § 11-28, 1 ledd.

I § 11-28, 2 ledd er det bestemt at det må være saklig grunn dersom man begjærer et annet bud stadfestet enn det høyeste.

Begjæring om fravikelse av eiendom under tvangssalg

Ved tvangssalg hender det at eier vanskelig gjør salget. Da har man hjemmel i Tvfbl. § 11-14til å begjære at eier må flyttes fra eiendommen.
I en sak fra Agder lagmannsrett har vi et godt eksempel på når den bestemmelsen kan få anvendelse.

Tvangssalg av fast eiendom

Innfordring av krav som er sikret ved pant i fast eiendom, fører noen ganger til at eiendommen må selges for å få gjort opp kravet.  Det gjelder uansett om kravet er sikret ved lovbestemt pant i eiendommen, f.eks. krav på kommunale avgifter, om kravet er sikret ved avtalepant f.eks. lån til kjøp av eiendommen, eller om det er sikret vet utleggspant. Kreditor tvinger igjennom oppgjør ved å begjære tvangssalg etter reglene i Tvfbl. kap. 11. 

Krav til erstatningsbolig ved tvangssalg

Ved begjæring om tvangssalg av bolig kan saksøkte kreve erstatningsbolig etter dekningslovens § 2-10 dersom

  • Saksøkte har begjært erstatningsbolig. Frist for begjæring er 1 måned etter varsel, jfr. Tvfbl. § 11-7, 2. ledd. 

Alle punktene må oppfylles for at tingretten skal sette som vilkår at saksøkte skaffes erstatningsbolig.