Tvangsgrunnlag 7-2f

Hålogaland lagmannsrett behandlet en klage på utleggstrekk.  Kreditor hadde begjært utlegg mot skyldner med hjemmel i tvfbl. § 7-2 f som har skriftsstykke som tvangsgrunnlag.  

Tvangsgrunnlaget var et brev til skyldner hvor det stod:

««Betalingsoppfordring - inkasso. Varsel etter tvisteloven § 5-2.»

Innledningsvis heter det at Kredinor SA har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende i henhold til oppstilling under. I oppstillingen gis følgende opplysninger:

Dato:

24/04/13

Grunnlag:

328349 Faktura

8,50% rente 200514-051015 av 300 000"

Forfallsdato/rentedato

05/05/13

Oppr. krav:

300.000,00

Renter:

35.210,96»

I brevet varsles for øvrig at rettslig skritt vil bli vurdert iverksatt dersom kravet ikke betales innen betalingsfristen, som var satt til 19.10.2015.

 

Retten tok stilling til om kravet til skriftstykke var oppfylt.  Det er få formkrav til et skriftstykke, og det trenger ikke være presentert overfor skyldner av kreditor selv.  Forarbeidene sier følgende om skriftstykke:

«Bestemmelsens krav om at et skriftlig dokument skal vise kravets grunnlag, innebærer at det av dokumentet må fremgå hva kravet gjelder. Kravet til angivelse av grunnlaget innebærer ikke at dokumentet skal inneholde noen nærmere begrunnelse for kravet. Det er tilstrekkelig at dokumentet refererer til avtale eller til de varer, tjenester eller annet som kravet gjelder. En faktura som grovt angir de ytelser kravet knytter seg til vil f.eks. oppfylle bestemmelsens krav.

Vilkåret om at skriftstykket skal vise kravets omfang medfører at dokumentet vil danne et beløpsmessig utgangspunkt for eventuelle utlegg. Det vil ikke være anledning til å kreve utlegg for beløp utover det som uttrykkelig er nevnt i dokumentet. Gjøres likevel det, skal namsmannen begrense utlegget til det beløp som er omfattet av skriftstykket med tillegg av renter og omkostninger som angitt i annet punktum.»

Deretter vurderer retten om brevet Kredinor hadde sendt skyldner viser grunnlag og omfang av kravet slik at han kunne ta stilling til kravet og eventuelt imøtegå det.  Retten kom til at brevet ikke gjorde det.

Konklusjon

Oppsummert så må vi konkludere med at kravet er oppfylt dersom krevet presenteres i brevet og man sier hva kravet gjelder.  Det er således viktig å få med gode tekster på det dokument, og i og for seg også alle purringer, hva kravet gjelder.