Utenrettslig innkreving

Begjæring om fravikelse av eiendom under tvangssalg

Ved tvangssalg hender det at eier vanskelig gjør salget. Da har man hjemmel i Tvfbl. § 11-14til å begjære at eier må flyttes fra eiendommen.
I en sak fra Agder lagmannsrett har vi et godt eksempel på når den bestemmelsen kan få anvendelse.

Omstridt krav rettslig forliksklage eller stevning

Når man skal begjære utlegg må man ha tvangsgrunnlag for sitt krav, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2. Vanligvis begjærer man utlegg etter lovens § 7-2,f.  Det er i tilfellene med uimotsagte pengekrav. Da begjærer man utlegg med et skriftstykke som tvangsgrunnlag, f.eks. et inkassovarsel.

Men, dersom kravet er omstridt, kan man ikke bruke et skriftstykke, da må man ha dom for at kravet eksisterer.  Her er det to veger, forliksråd eller stevning for tingretten.

Barnehageavgift og SFO - hvem hefter

Utgangspunktet er at den som har inngått avtale, dvs. skrevet under avtalen om barnehage/SFO, hefter for avgiftene. Det er denne som kommunen skal kreve betaling fra, også ved mislighold. Dette følger av vanlig avtalerettslige regler, den som har kjøpt en tjeneste er det han som skal betale for den. Her vil vi understreke at det er til stor hjelp i innkrevingen at den/de foreldre som skal betale avgiften, den ene eller begge, skriver under avtalen om tjenesten. Da er det enkelt å avgjøre hvem som er skyldner ved mislighold.

Dersom bare den ene av foreldrene har skrevet under avtalen, oppstår spørsmålet om man kan gå på den andre ved mislighold. Dette må avgjøres ut i fra barnets bo- og oppfostringssituasjon:

  • Hvis barnet bor hos både mor og far er begge ansvarlig. Det følger av fostringsreglene i barnelovens § 66.
  • Dersom barnet bor hos den ene, er det denne som er ansvarlig. Den andre oppfyller sin fostringsplikt etter § 66 ved å betale fostringstilskudd til den der barnet bor. Fostringstilskuddberegningen omfatter også barnehage/avgift ksotnadene. Se forskriftens § 1-7, jfr. §8
  • Dersom barnet bor dels hos den ene og dels hos den andre, er det den som har inngått avtalen med kommunen som skal betale. den andre gjør opp sin fostringsplikt via fostringstilskuddet. Her er det viktig å ha riktig betaler som avtalepart.