Utlegg

Utlegg i lønn - enda en dom

Denne dommen er veldig illustrerende.

Namsmannen nedla trekk i lønn. Dette ble klaget over først til tingrett og deretter til lagmannsrett.  Lagmannsretten forkastet anken og utleggstrekket ble stående.

Skyldner hadde flere innvendinger.  Det var tre innvendinger vi skal se på her. 

  • spørsmålet om skyldners inntekter
  • spørsmålet om boutgifter
  • spørsmålet om livsoppholdsutgifter.