JUSTÈR - Et dataverktøy som håndterer dokumentasjonsplikten og alle lovpålagte krav etter justeringsreglene

Kommunesystemer og advokat Ole-Jørgen Wilberg har vært sentrale i utviklingen av verktøyet som ble utviklet for å hjelpe kommuner med å oppfylle forpliktelsene etter justeringsreglene i lov- og regelverk. I løpet av 2020 kommer det helt ny web-basert utgave av systemet!

Etter merverdiavgiftsloven skal den avgiftspliktige/kompensasjonsberettigede fortløpende holde oversikt over bruken av kapitalvarer omfattet av justeringsreglene. Plikten medfører at man ved avhendelse av en kapitalvare skal ha oversikt over hvor mye betalt merverdiavgift som skal justeres.

Videre innebærer plikten at det ved utløpet av hvert år skal foretas en vurdering av siste års bruk av kapitalvaren sammenlignet med første års bruk. En eventuell endring medfører plikt og rett til å justere avgiften.

Juster.png

 Fordeler med Justér

  • Simulerer konsekvenser av endret bruk eller salg av kapitalvarer

  • Ryddige registreringsskjemaer med utfyllende instruksjoner

  • Du er sikret oppdatert system i forhold til alle lover og regler knyttet til justeringsreglene

  • Løser lovens dokumentasjonskrav, også ved overdragelse av justeringsforpliktelsen

  • Erstatter manuell registrering av justeringsforhold i hjemmesnekrede regneark

  • Beregner automatisk justeringsbeløp og alle justeringsforpliktelser